[CodeChef GRAPHCNT] Counting on a directed graph

CodeChef GRAPHCNT

首先建出来以 $1$ 为根的支配树,然后 $1$ 到两个点的路径的最长重合部分就是他们在支配树上的LCA到根的链,答案就是求在支配树上LCA为 $1$ 的点对数量

这简直是200年没更博后首次更博了……你们对我是驴(雾

#include <iostream>
#include <cstdio>

#define MAX_N 100010
#define MAX_M 500010
#define inf 0x3f3f3f3f
typedef long long ll;

using std::cerr;
using std::endl;

struct Graph{
  int to[MAX_M], ne[MAX_M], head[MAX_N], cnt;
  int &operator [](int x){
    return head[x];
  }
  void add_edge(int x, int y){
    to[++cnt] = y, ne[cnt] = head[x], head[x] = cnt;
  }
}G, rG, T, W;

int N, M;

namespace DominatorTree{
  int dfn[MAX_N], a[MAX_N], idom[MAX_N], sdom[MAX_N], fa[MAX_N];
  namespace U{
    int fa[MAX_N], mn[MAX_N];
    int find(int x){
      if(fa[x] == x) return x;
      int tmp = fa[x];
      fa[x] = find(fa[x]);
      mn[x] = dfn[sdom[mn[x]]] < dfn[sdom[mn[tmp]]] ? mn[x] : mn[tmp];
      return fa[x];
    }
    int query(int x){
      find(x); return mn[x];
    }
  }
  void dfs(int x){
    dfn[x] = ++dfn[0], a[dfn[0]] = x;
    for(int i = G[x]; i; i = G.ne[i]) if(!dfn[G.to[i]]){
      fa[G.to[i]] = x;
      dfs(G.to[i]);
    }
  }
  void work(){
    dfs(1);
    for(int i = 1; i <= dfn[0]; i++)
      sdom[a[i]] = U::fa[a[i]] = U::mn[a[i]] = a[i];
    for(int t = dfn[0], mn, x; t >= 2; t--){
      mn = inf;
      x = a[t];
      for(int i = rG[x]; i; i = rG.ne[i])
        if(dfn[rG.to[i]] < t && dfn[rG.to[i]]) 
          mn = std::min(mn, dfn[rG.to[i]]);
        else
          mn = std::min(mn, dfn[sdom[U::query(rG.to[i])]]);
      sdom[x] = a[mn];
      W.add_edge(sdom[x], x);
      U::fa[x] = fa[x];
      for(int i = W[fa[x]]; i; i = W.ne[i]){
        x = W.to[i];
        if(sdom[x] == sdom[U::query(x)])
          idom[x] = sdom[x];
        else
          idom[x] = U::query(x);
      }
      W[fa[a[t]]] = 0;
    }
    for(int i = 2; i <= dfn[0]; i++){
      if(idom[a[i]] != sdom[a[i]])
        idom[a[i]] = idom[idom[a[i]]];
      T.add_edge(idom[a[i]], a[i]);
    }
  }
}

int sz[MAX_N];

void dfs(int x){
  sz[x] = 1;
  for(int i = T[x]; i; i = T.ne[i]){
    dfs(T.to[i]);
    sz[x] += sz[T.to[i]];
  }
}

int main(){
  scanf("%d%d", &N, &M);
  for(int i = 1, x, y; i <= M; i++){
    scanf("%d%d", &x, &y);
    G.add_edge(x, y);
    rG.add_edge(y, x);
  }
  DominatorTree::work();
  dfs(1);
  ll tmp = 1, ans = 0;
  for(int i = T[1]; i; i = T.ne[i])
    ans += tmp * sz[T.to[i]], tmp += sz[T.to[i]];
  printf("%lld\n", ans);
  return 0;
}

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注