[Luogu P4890] Never·island

Luogu P4890

思路

将所有线段端点排一下序,然后对于某一截线段,可以分以下四种情况:

 1. 左端点是出发,右端点是回来。假如两个端点属于属于同一队,那么就将代表这一队的点的点权加上线段长度。假如两个端点不属于同一队,那么就将代表两个队的点间连一条边,边权是线段长度
 2. 两个端点都是出发,那么就将左端点代表的队的点权加上线段长度
 3. 两个端点都是到达,那么就将右端点代表的队的点权加上线段长度
 4. 左端点是到达,右端点是出发,直接找个变量累计上线段长度

之后dp找出不超过$K$个点的诱导子图,使得点权+边权最大,那么答案就是最左边和最右边的点的距离减去点权+边权减去累计起来的线段长度

代码

#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <algorithm>
#include <cstring>

template <typename T> void in(T &_){
  char c=getchar(); _=0; int fl=1;
  while(c<'0'||c>'9') fl=c=='-'?-1:fl, c=getchar();
  while(c>='0'&&c<='9') _=_*10+c-'0', c=getchar(); _*=fl;
}

struct Data{int pos, id, opt;}a[4010];
int N, K, f[2010][2010][2], val[2010], deg[2010], ans, q[2010], ve[2010], top;
bool vis[2010];
struct Graph{
  int to[100010], ne[100010], v[100010], head[2010], cnt;
  Graph() : cnt(0){}
  inline void add_edge(int x, int y, int z){
    to[++cnt]=y; ne[cnt]=head[x]; head[x]=cnt; v[cnt]=z;
    to[++cnt]=x; ne[cnt]=head[y]; head[y]=cnt; v[cnt]=z;
    deg[x]++; deg[y]++;
  }
  inline int operator [](int x){return head[x];}
}G;

void dfs(int x, int fa){
  q[++top]=x; vis[x]=true;
  for(int i=G[x]; i; i=G.ne[i]) if(G.to[i]!=fa){
    ve[top]=G.v[i]; dfs(G.to[i], x);
  }
}

int main(){
  in(N); in(K);
  for(int i=1; i<=N; i++){
    in(a[i].pos); in(a[i+N].pos);
    a[i].id=a[i+N].id=i;
    a[i].opt=1; a[i+N].opt=0;
  }
  std::sort(a+1, a+2*N+1, [](Data x, Data y){return x.pos<y.pos;});
  for(int i=1; i<2*N; i++){
    int dis=a[i+1].pos-a[i].pos;
    if(a[i].opt && !a[i+1].opt){
      if(a[i].id==a[i+1].id) val[a[i].id]+=dis;
      else G.add_edge(a[i].id, a[i+1].id, dis);
    }else if(a[i].opt && a[i+1].opt)
      val[a[i].id]+=dis;
    else if(!a[i].opt && !a[i+1].opt)
      val[a[i+1].id]+=dis;
    else
      ans+=dis;
  }
  for(int i=1; i<=N; i++) if(deg[i]<=1 && !vis[i])
    dfs(i, 0);
  memset(f, -0x3f, sizeof(f));
  f[1][0][0]=0; f[1][1][1]=val[q[1]];
  for(int i=2; i<=N; i++)
    for(int j=0; j<=K; j++){
      if(j){
        f[i][j][1]=std::max(f[i][j][1], f[i-1][j-1][0]+val[q[i]]);
        f[i][j][1]=std::max(f[i][j][1], f[i-1][j-1][1]+val[q[i]]+ve[i-1]);
      }
      f[i][j][0]=std::max(f[i][j][0], std::max(f[i-1][j][0], f[i-1][j][1]));
    }
  int mx=-0x3f3f3f3f;
  for(int i=0; i<=K; i++)
    mx=std::max(mx, std::max(f[N][i][0], f[N][i][1]));
  printf("%d\n", a[2*N].pos-a[1].pos-mx-ans);
  return 0;
}
标签:

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注